Home / O - P - R / Ophthalmotilapia spp. Pellegrin 1904 / Ophthalmotilapia nasuta (Poll & Matthes 1962) 14