ទំព័រ​ដើម​ / C - E / Cyprichromis spp. Scheuermann 1977. / Cyprichromis sp. jumbo brilliant 15