ទំព័រ​ដើម​ / O - P - R / Petrochromis spp. Boulenger 1898 / Petrochromis ephippium Brichard, 1989 12